Kompaan College (voorheen Ulenhofcollege), locatie ’t Beeckland aan Het Hoge in Vorden. Foto: Gerhard Weevers
Kompaan College (voorheen Ulenhofcollege), locatie ’t Beeckland aan Het Hoge in Vorden. Foto: Gerhard Weevers

Locatie Almenseweg geadviseerd voor nieuwe VO-school en sporthal

VORDEN – Er komt, als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, alsmede het schoolbestuur van Achterhoek VO ligt, een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met sporthal aan de Almenseweg in Vorden. Zij hebben op 17 september het besluit genomen om de gemeenteraad voor te stellen de intentie hiervoor uit te spreken. Het is een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente, zo staat te lezen op facebook en de site van de gemeente Bronckhorst. De nieuwbouw moet de huidige school 't Beeckland en sporthal 't Jebbink vervangen.

Door Liesbeth Spaansen

Nieuwbouw school met sporthal
Maria van Hattum van het bestuur Achterhoek VO (het bestuur van veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek) stelt dat de combinatie het mogelijk maakt om een uitgebreider, onderscheidend en duurzaam onderwijsaanbod te bieden, voor het noodzakelijke aantal van 400 leerlingen, binnen een gezonde exploitatie. In de nieuwe onderwijsvisie is een vernieuwend en inspirerend sport- en recreatieaanbod opgenomen.

Wethouder Paul Hofman van onderwijs geeft aan dat behoud van het voortgezet onderwijs belangrijk is voor de toekomst van de jeugd en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Vorden en Bronckhorst. Voor jongeren blijft zo binnen een redelijke fietsafstand voortgezet onderwijs beschikbaar. Dit wordt versterkt door het aanbod van onderbouw havo-vwo.
Hij benoemt verder de kans voor ondernemers en de school om een verbinding met elkaar aan te gaan, zodat leerlingen tijdens hun opleiding kunnen leren en werken in een passende werkomgeving in de buurt. De combinatie met de sporthal biedt leer-werkmogelijkheden.
Efficiency wordt verkregen door het combineren van de voorzieningen in één gebouw. Daarnaast is de huidige sporthal aan nieuwbouw toe en gebruiksruimten kunnen gedeeld worden. Over de impact op direct omwonenden zegt hij: "Wij blijven hen en andere betrokkenen in Vorden betrekken bij de verdere stappen die we gaan nemen."

Locatiekeuze
De keuze voor de voorgestelde locatie heeft impact op omwonenden, maar alle aspecten zijn zorgvuldig gewogen. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. Op de locatie Almenseweg is een de combinatie met een school, een versterking van de groenstructuur en de biodiversiteit mogelijk.
De overige drie locaties vallen af. De ruimte rond de school aan Het Hoge is te klein voor de combinatie. EMPO-Enkweg op bedrijventerrein Werkveld kan de toekomstige mogelijkheden van omliggende bedrijven beperken en als in de toekomst meer bedrijfslocaties nodig zijn, is het niet voor de hand liggend om bedrijfsgrond in te ruilen voor een maatschappelijke voorziening. Ook speelt de grotere afstand naar de scholen en het saneren van de grond mee.
Bronckhorst wil de zoeklocatie rond de Shell behouden voor eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein. Ook is de afstand naar het dorp en de basisscholen groter.

Tandemgroep
School en gemeente kregen tijdens het keuzeproces advies van een tandemgroep van vertegenwoordigers uit de Vordense samenleving, bestaande uit de MR en Leerlingenraad van de school, de sporthalbeheerder, 4xV, VV Vorden, een vertegenwoordiging van bedrijven op 't Werkveld, Dorpsbelang, inwoners en omwonenden van een aantal mogelijke locaties. In een later stadium zijn ook het primair onderwijs en de binnensport hierbij aangesloten.
De groep onderschrijft het belang van een VO school en sporthalvoorziening in Vorden en is enthousiast over de nieuwe onderwijsvisie van de school. Verder zijn nieuwe en bestaande verbindingen tussen organisaties en de samenleving en behoud van het mooie dorpskarakter en groene omgeving voor zowel school en gemeente als de tandemgroep belangrijk.

Buitensport
Er komt geen sportveld bij de school. De velden van VV Vorden blijven beschikbaar als buitensportvoorziening in het dorp. De samenwerking tussen school en voetbalclub worden geoptimaliseerd.

Aanleiding
Vanaf eind 2015 is gesproken over samenwerking tussen het VMBO van Het Stedelijk Zutphen en het Kompaan College (voorheen Ulenhofcollege), locatie 't Beeckland in Vorden. Daarop heeft het bestuur van Achterhoek VO een onderwijsconcept ontwikkeld: een regionaal VMBO met een sterke binding met het (lokale) bedrijfsleven en doorgaande leerlijnen met primair onderwijs en MBO: een netwerkschool met twee instroompunten, één in Zutphen en één in Vorden, en een groot aantal (leer)werkplaatsen in de regio.
Achterhoek VO vroeg de colleges van burgemeester en wethouders van Bronckhorst en Zutphen mee te werken aan vervanging van de beide schoolgebouwen, die aan het einde van hun levensduur, verouderd én onvoldoende geschikt zijn voor het nieuwe onderwijsconcept.

Beslissing

De raad beslist op 31 oktober over dit voorstel en wordt dan ook gevraagd de geraamde investering van 14,5 miljoen euro voor de nieuwbouw mee te nemen in de perspectiefnota van voorjaar 2020.

Meer informatie en het 'Eindrapport scenario- en locatieonderzoek VO Vorden' staan op de website van de gemeente Bronckhorst.


www.bronckhorst.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden