<p>Wethouder Paul Hofman. Foto: Achterhoek Onderneemt Duurzaam&nbsp;</p>

Wethouder Paul Hofman. Foto: Achterhoek Onderneemt Duurzaam 

Wethouder Hofman: ‘Ik denk dat mensen verrast zullen zijn door dit voorstel’

BRONCKHORST – Het college van B en W heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad van Bronckhorst voor het vaststellen van ‘Kaders voor Windenergie’. De meest in het oog springende punten uit het voorstel zijn dat het college de maximale tiphoogte van de windturbines op 150 meter wil stellen, dat voor de afstandsbepaling tot de woonkernen tien maal de as-hoogte wordt gehanteerd én dat er maar een gebied is waar een windpark ontwikkeld zou kunnen worden binnen de gemeentegrenzen en dat is bij Eldrik.

In Eldrik is er zeker niet met gejuich gereageerd op het voorstel aan de raad. Dinsdagavond 25 mei was er in Hengelo een stille tocht tegen de komst van grote windmolens in Bronckhorst, waarbij ook een delegatie uit het ‘aangewezen potentiële gebied voor windenergie’ figuurlijk op de trom sloeg. ‘We willen ze niet. Windturbines horen op zee, niet op het land en zeker niet in Bronckhorst’, luidde het credo van de protestmars naar het gemeentehuis.

Waar de tegenstanders zeggen dat het college aan de uitkomsten van de PON en Telos-enquête voorbij gaat, zegt de verantwoordelijk wethouder Paul Hofman juist dat het voorstel laat zien dat er heel goed naar is gekeken en naar geluisterd: “Ik denk dat mensen ook verrast zullen zijn door dit voorstel. We sluiten 95 procent van de gemeente uit als potentiële locatie. We stellen voor om niet hoger te gaan dan 150 meter en doen verschillende voorstellen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld: door een gebied aan te wijzen waar de minste mensen hinder zouden kunnen ervaren; door afstandsnormen groter dan de landelijke; de lichten ’s nachts uit; de opdracht aan de initiatiefnemer om voor alle huishoudens in het gebied een individueel maatwerkplan te maken en vooraf, tijdens en na de ontwikkeling van het windproject in gesprek te blijven met de omwonenden over zaken als mogelijke hinder, de technische uitvoering en de beleving qua zicht. En er komt een verplichting dat zij niet alleen de lasten krijgen maar ook delen in de opbrengsten. Door gesocialiseerde grondcontracten en meedelen in de opbrengsten.”

‘Als de raad deze kaders echter verwerpt... dan verliest de gemeente mogelijk de regie’

Maar er heeft zich tot op heden nog geen enkele initiatiefnemer gemeld, beweert Hofman stellig. “Noch ambtelijk, noch bestuurlijk liggen er aanvragen. Die zouden ook niet in behandeling worden genomen als ze er wel zouden zijn, want we hebben afgesproken tot 2022 die ruimte niet te bieden. Maar er ligt ook daadwerkelijk niks.”
De wethouder betreurt dat de discussie lijkt te polariseren. “Van de voor– en tegenstanders trekken de extremen de aandacht naar zich toe. De discussie verhardt en dat past niet bij Bronckhorst, zoals dat eigenlijk helemaal niet past bij Nederland. Maar je ziet het steeds meer gebeuren in het land, waar het gaat om windenergie. Dat is ontzettend jammer. Want bijna iedereen is het erover eens dat we echt wat moeten met het klimaatvraagstuk. Ik hoop alleen dat we de discussie met respect voor ieders mening kunnen voeren”, zo uit Hofman zijn zorgen. “Ik hoop ook dat de raadsleden erkennen dat we met een redelijk voorstel zijn gekomen en dat zij er akkoord op geven, echter het is aan de gemeenteraad om te besluiten. Als de raad deze kaders echter verwerpt, blijft er onzekerheid bestaan. Dan verliest de gemeente mogelijk de regie.”
De kritiek van belangengroeperingen aan het adres van de wethouder en het college is dat de inwoners niet voldoende zijn betrokken. Het gevoel leeft dat ze niet serieus worden genomen, veel te weinig zijn geïnformeerd. Ze voelen zich buitenspel gezet. En de PON-enquête wordt door veel van hen gezien als een soort zoethoudertje, terwijl de onwelgevallige uitkomsten onder het tapijt worden geveegd. Alles om de ongebreidelde groene ambities van dit college, van deze wethouder, erdoor te duwen, zo heet het. “Nou, we zijn niet bijzonder ambitieus, echt niet. Het klimaatvraagstuk vraagt echter om het drastisch verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen dus kolen, gas en olie. Terwijl we met z’n allen heel veel meer energie verbruiken en die behoefte nog toeneemt. We kunnen met zonnepanelen op daken, zelfs als we alle daken in het buitengebied vol leggen, niet voldoende in die behoefte voorzien. Daarom zoeken we het ook bijvoorbeeld in biomassa in de agrarische sector en ook in nieuwe ontwikkelingen als geothermie en aquathermie (bodemwarmte en warmte uit water uit bijvoorbeeld de IJssel, red.). Maar we zullen toch echt óók een deel vanuit windenergie moeten opwekken om de energiedoelstelling te kunnen halen.”

De doelen van Bronckhorst worden verwerkt in het zogeheten RES-bod, dat de in totaal dertig regio’s voor juli in Den Haag moeten presenteren. De Achterhoek vraagt alle gemeentes bij te dragen in het RES-bod Achterhoek. Volgens diverse tegenstanders doet deze streek een te grote duit in het zakje, helemaal waar het gaat om windenergie. Hofman is het daar niet mee eens. “We lopen zeker niet voorop als Achterhoek. We hebben ook al aangegeven bij de energieleveranciers dat er geld moet naar het op orde brengen van het energienetwerk, zodat het via zon-op-dak mogelijk wordt om terug te leveren aan het net.” Want de wethouder van Bronckhorst vindt dat daar grote winst is te halen. “Net als bij ons speerpunt, energie besparen. Bijvoorbeeld door huizen beter te isoleren.”

Dat het concept-RES-bod al naar Den Haag is als de gemeenteraad van Bronckhorst op 1 juli besluit over de kaders, maakt volgens Hofman niets uit. “We hebben in een eerder stadium al aangegeven dat het ons niet voor 1 juli ging lukken het definitieve RES-bod neer te leggen. Maar we moeten ons niet door Den Haag onder tijdsdruk laten zetten. We wilden de tijd nemen om de inwoners te informeren via expert-avonden; om het PON onze onderzoeksopdracht te laten uitvoeren met een enquête, helemaal nieuw voor Bronckhorst; om naar aanleiding van de onderzoeksresultaten interviews te houden en om een ruimtelijke analyse te laten doen”, somt Hofman op. “We hebben in Den Haag aangegeven meer tijd nodig te hebben. Het kwam ons op een boze mail vanuit het ministerie te staan. Maar daar hebben we op geantwoord dat alle facetten goed moeten kunnen worden gewogen door onze gemeenteraad om tot een kaderstelling te komen, specifiek voor deze gemeente.”
Maar de mensen in Bronckhorst willen helemáál geen grote windmolens? “Wij ook niet. Die hele grote komen er niet. 150 meter is echt de max. En over de effecten van windturbines tot die hoogte zijn veel onderzoeksrapporten en daar heb ik er zelf ook heel veel van gelezen. Dat behoort niet tot mijn werkzaamheden, maar ik wilde precies weten waarover we het hier hebben om tot een gebied-specifieke oplossing te komen. Uit die rapporten komt niet naar voren dat die kleinere windturbines lijden tot gezondheidsproblemen. Die onderzoeksresultaten zijn er nog niet voor de hele grote windmolens; die zijn er ook nog niet zo lang.”
Hofman vervolgt: “We hebben daarnaast echt goed de uitkomsten van het PON-onderzoek tot ons genomen. Ik hoop dat dit positief werkt voor het vertrouwen in de democratie en in de gemeenteraad, als men merkt dat alles zorgvuldig is meegewogen.” De wethouder benadrukt dat Bronckhorst zich echt heeft ingespannen om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren. “En we proberen dit hele proces echt, transparant, open en eerlijk af te wikkelen. Ik ben er ook trots op dat we zoveel extra dingen hebben gedaan om straks tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. Ik denk dat weinig gemeentes dit zo hebben gedaan. Maar er zal altijd kritiek zijn, zeker bij zo’n gevoelig onderwerp als dit.”

Op 1 juli zal de raad zich uitspreken over de kaderstelling. Die beleidskaders voor windenergie worden op 17 juni inhoudelijk voorgekookt tijdens een commissievergadering.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden