De nieuwe landbouwrobot die bij De Marke wordt gedemonstreerd. Foto: PR
De nieuwe landbouwrobot die bij De Marke wordt gedemonstreerd. Foto: PR

De Marke toont nieuwe landbouwrobot voor mechanisch onkruid wieden

Landbouw

HENGELO - Op woensdagmiddag 29 juni vindt op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo Gld. een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt’. Inloop vanaf 12.45 uur, programma start om 13.00 uur.

Tijdens de demonstratie is onder andere een robot te zien waarmee mechanisch onkruid gewied kan worden. Deze nieuwe Naïo OZ robot is onlangs afgeleverd op Agro-innovatiecentrum De Marke en wordt de komende periode op diverse bedrijven in de Achterhoek getest.

Demonstraties
Er is aandacht voor minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie. Het doel van deze praktijkproef is de landbouwkundige waarde onderzoeken van minder droogtegevoelige gras en graskruiden mengsels met en zonder druppelirrigatie. In het veld zijn zes verschillende mengsels te zien die afgelopen jaar in oktober zijn ingezaaid.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland met als doel praktisch toepasbare chemievrije of -arme teelttechnieken te ontwikkelen voor mais, met minimale grondbewerking. Deze teelttechnieken moeten qua opbrengsten en kosten vergelijkbaar zijn met de conventionele teelt, maar dan met minder nitraatuitspoeling en behoud van bodemkwaliteit. Half mei is het proefveld aangelegd waarbij mais is gezaaid in/na een graszode met drie verschillende methoden. Daarnaast is er een onkruidrobot met een breedte van zo’n 50 centimeter te zien waarmee geëxperimenteerd wordt. 

Tot slot een veldproef met klei in zand met als doel zavelgrond te maken door menging van klei door zand. Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralenbergendvermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei de afbraak van organische stof afremmen waardoor het organische-stofgehalte in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de reductie van CO2-emissie. 

In 2019 is in samenwerking met de provincie Gelderland klei aangebracht op een weideperceel en op een maisperceel. De proefvelden zijn per behandeling aangelegd in viervoud, en gedurende drie groeiseizoenen zijn bodemvocht en gewasopbrengsten bepaald. Tijdens de praktijkdemonstratie zullen resultaten worden toegelicht en besproken.

Over Klimea
KLIMEA is de afkorting van het nieuwe PPS-project ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ waarmee Wageningen Livestock Research en partners de komende drie jaar aan de slag gaan. Het project heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in De Achterhoek. Belangrijke partner in het project is de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Klimaatadaptatie is een belangrijke pijler van de VKA om bedrijfsresultaten én milieuprestaties te verbeteren. Naast de VKA zijn FrieslandCampina, Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en ForFarmers als partners betrokken. Agro-innovatiecentrum De Marke en Wageningen Livestock Research zijn uitvoerende partijen.

Aanmelden
Het is in verband met een beperkt aantal plekken verplicht om je aan te melden voor deze praktijkdemonstratie. Dit kan bij Anne Groot Zevert (coördinator leerprogramma VKA) via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl of 06-83791094.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord