Gerard Robijn (HVHL) en Gert van Duinkerken (WUR). Foto: PR

Gerard Robijn (HVHL) en Gert van Duinkerken (WUR). Foto: PR

HVHL en WUR gaan samenwerken met Agro-innovatiecentrum De Marke

Landbouw

HENGELO/REGIO - Op vrijdag 2 juni hebben Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Wageningen Livestock Research een belangrijke intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring heeft tot doel de samenwerking tussen beide instellingen te versterken en gezamenlijk te werken aan de verdere ontwikkeling van Agro-innovatiecentrum De Marke. Dit regionale melkveeproefbedrijf in Hengelo (Gld.) heeft de ambitie om uit te groeien tot een agro-innovatie hub voor kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. 

Achterhoek als Experimenteergebied
De Achterhoek is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als experimenteel fieldlab voor verdere verduurzaming van de landbouw. In lijn met deze ontwikkeling heeft HVHL de ambitie om met haar opleidingen en toegepast onderzoek bij te dragen aan de benodigde transities op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie, duurzame landbouw en voedsel, duurzaam waterbeheer en biodiversiteit.

Agro-innovatie hub
Agro-innovatiecentrum De Marke, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), heeft als melkveeproefbedrijf de ambitie om een agro-innovatie hub te worden voor eerdergenoemde thema’s. Kennisontwikkeling en -circulatie staat centraal. Daarnaast speelt het centrum een belangrijke rol in regionaal leren door groene kennis- en onderwijsinstellingen - zoals universiteiten, hogescholen en mbo’s - te verbinden met regionale organisaties zoals de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA).

Intentieverklaring
HVHL en WUR zijn van plan om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Agro-innovatiecentrum De Marke als kenniscentrum en regionale agro-innovatie hub. Daarnaast willen zij het centrum gebruiken als praktijkleeromgeving voor studenten, waarbij ze niet alleen kennis opdoen, maar ook actief bijdragen aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Regelmatig overleg zal plaatsvinden om de samenwerking, projectontwikkeling, kennisdeling en evaluatie van de samenwerking te bespreken. Tot slot zal gezamenlijk gezocht worden naar financiering vanuit Provincie, Rijk en andere bronnen, om Agro-innovatiecentrum De Marke verder te ontwikkelen tot een regionaal kenniscentrum en agro-innovatie hub, bijvoorbeeld via de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs en via de regeling Faciliteiten Toegepast Onderzoek.         

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord