Het terrein achter Dorpsstraat 16, met links de te slopen schuren, midden de kerk en rechts tussen de bomen gebouw Withmundi. Foto: Liesbeth Spaansen

Het terrein achter Dorpsstraat 16, met links de te slopen schuren, midden de kerk en rechts tussen de bomen gebouw Withmundi. Foto: Liesbeth Spaansen

Voldoende animo voor flexwoningen Wichmond

Wonen

‘Wonen te gast in het landschap’ achter de kerk op Dorpsstraat 16

Door Liesbeth Spaansen

WICHMOND – Buurtbewoners weten dat achter de protestantse kerk aan de Dorpsstraat 16 een paar oude loodsen staan met asbesthoudende daken. Die moeten worden gesloopt. Hoe mooi zou het zijn als de vrijgekomen aantallen vierkante meters grond en kuubs inhoud kunnen worden ingezet voor woningbouw? “Het is echt voor mensen uit Wichmond bedoeld”, laat Gerrit Huurnink, scriba van de Protestantse gemeente Wichmond desgevraagd weten. “Ik wil het project van de flexwoningen achter de kerk aan de Dorpsstraat graag onder de aandacht brengen.”

Woningnood
Jonge mensen kunnen moeilijk een betaalbare woning vinden in de huidige woningmarkt. Ook in Wichmond werd dat door de kerkgemeenschap opgemerkt. In de buurt hoorde men zeggen: ‘Loodsen weg en Tiny Houses achter de kerk’. De Protestantse gemeente wilde daarom de mogelijkheden voor het plaatsen van tijdelijke woningen gaan onderzoeken.

Er kon snel contact worden gelegd met Peter van Heek, begeleider van de Achterhoekse wooncoöperatie die dergelijke plannen realiseert. Hij zag zeker mogelijkheden om een planologisch goed plan neer te leggen bij de regiegroep van de gemeente Bronckhorst, waarin alle planologische disciplines vertegenwoordigd zijn. “Daar wilden ze een blauwdruk zien, dat wil zeggen een behoorlijk gedetailleerde uitwerking van het plan, én ze wilden weten of er voldoende aanmeldingen waren van mensen met interesse”, vertelt Huurnink verder. “Die serieuze aanmeldingen zijn er inderdaad voldoende. Van ouderen en jongeren, de vraag is al groter dan het aanbod.”

Inloopmiddag over plannen flexwoningen
“Het plan kan alleen maar slagen als er overeenstemming is met de omwonenden en met andere belanghebbenden”, is de scriba zich bewust. “Het is een plan met een hoog sociaal maatschappelijk gehalte waarbij het elkaar gunnen van een dergelijk plan een voorwaarde is voor het slagen ervan.”

Het college heeft het plan al positief ontvangen, maar daarbij de voorwaarde gesteld dat er een participatietraject met de buurt opgestart zou worden. Daarom kwam er op 18 december 2021 voor de buurt een inloopmiddag in de kerkzaal, waar ongeveer 35 mensen interesse voor hadden. Daar werden de plannen uiteengezet.

Het plan behelst de bouw van tien flexwoningen voor een periode van tien jaar achter de kerk. Deze periode kan bij aangepaste wetgeving verlengd worden naar vijftien jaar en daar wordt in dit plan wel vanuit gegaan. Er komt ook een schuur voor de opslag van tuingereedschap en dergelijke van de bewoners. De woningen van Oribee zijn verplaatsbaar, flexibel in omvang en van bovenaf lijkt het een honingraat. Meerdere eenheden (alleen naast elkaar) maken een woning groter of kleiner, variërend van 60m² tot 120m².

De duurzame kwaliteitswoningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Er wordt infrastructuur aangelegd, maar net als bij veel nieuwbouw, geen gasaansluiting. De huur is begrensd tot een maximum van ongeveer 750 euro per maand, waarbij nog huursubsidie mogelijk is.

Het plan is in eerste instantie bedoeld voor jongeren die aan Wichmond en omstreken gebonden zijn. Bij Jong Gelre, Dorpsbelang en de kerk hebben zich al gegadigden gemeld. Toch is ook met ouderen rekening gehouden, die uit hun grote woning in Wichmond willen, om kleiner en gelijkvloers te gaan wonen. Zo komt er elders ruimte voor bijvoorbeeld een jong gezin.

“Een aandachtspunt bij de seniorenwoningen is, dat de termijn van vijftien jaar een aandachtspunt is. Het kan een belemmering zijn als je op latere leeftijd niet nog een keer wilt verhuizen”, legt Gerrit Huurnink uit.

De bestaande ontsluiting van de loodsen tussen Dorpsstraat 10B en 12 is ongeschikt als ontsluitingsweg voor dit plan, omdat deze te smal is. Daarom is er een nieuwe ontsluitingsweg ingetekend, daar waar nu de toegangsweg is tot de schapenweide. Er wordt nog bekeken of dit kan worden geoptimaliseerd.

Bouwen in Bronckhorst
Burgemeester en wethouders hebben op 1 februari 2022 vijf extra locaties (Hengelo, Zelhem, Vorden, Steenderen en Hummelo) aangewezen om de 1700 tot 2000 woningen te kunnen bouwen, vooral voor starters en senioren. “Er zijn ook in andere plaatsen bouwinitiatieven”, bevestigt wethouder wonen Evert Blaauw. “De locatie in Wichmond bijvoorbeeld, waar een plan is om tijdelijke flexwoningen te willen bouwen via de Achterhoekse wooncoöperatie.” Hij is zich bewust dat er veel papierwerk gevraagd wordt, voor een plan wordt goedgekeurd. “Een lang proces moet worden doorlopen voor het via de Regiekamer Ruimtelijke Ordening, ambtelijk kan worden goedgekeurd. Maar we staan positief in dit initiatief.”

Werkgroep of commissie
Het plan moet echt door het dorp gedragen worden en niet door de kerk, benadrukt scriba Huurnink. Daarvoor is bij voorkeur een werkgroep of commissie nodig met bijvoorbeeld twee aan de kerk gelieerde mensen, twee Dorpsstraatbewoners, het liefst een voorstander, iemand met een kritische blik op dit plan, jongeren (van Jong Gelre misschien) en iemand met ervaring in Dorpsbelang. De kerk wil deze wel samenstellen en begeleiden en zo nodig vergaderruimte of gebruik van livestream faciliteren. De uitvoering ligt bij de Achterhoekse Wooncoöperatie.

De wens is om toestemming te krijgen om een voorbeeldwoning van deze flexwoningen te mogen plaatsen om onduidelijkheden weg te nemen voor degenen die nog geen goed gevoel bij het project hebben. Ook een eventuele gemeentegarantie voor de financiering van dit project zal de uitvoering van dit project zeker stimuleren. Wie meer informatie wenst over het plan in Wichmond, kan mailen of bellen naar scriba Gerrit Huurnink.


pknwichmond@gmail.com

06-57142201

Kaart met daarop ingetekend de plannen voor het neerzetten van flexwoningen achter de kerk. Afbeelding: Achterhoekse wooncoöperatie
Een van de schuren achter de kerk die zal worden gesloopt. Foto: Liesbeth Spaansen
Links achter de kerk, een van de schuren die zal worden gesloopt. Foto: Liesbeth Spaansen
Gebouw Withmundi met daarachter de kerk aan de Dorpsstraat 16 in Wichmond. Het project flexwoningen zal daarachter gerealiseerd worden. Foto: Liesbeth Spaansen
Impressie van een woning van Oribee, verplaatsbaar, flexibel in omvang en van bovenaf lijkt het een honingraat. Beeld: Oribee
Impressie van een woning van Oribee, verplaatsbaar, flexibel in omvang en van bovenaf lijkt het een honingraat. Beeld: Oribee
Impressie van een woning van Oribee, verplaatsbaar, flexibel in omvang en van bovenaf lijkt het een honingraat. Beeld: Oribee
Kaart met daarop ingetekend de situatie zoals deze nu is achter de kerk. Afbeelding: Achterhoekse wooncoöperatie

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord