Buurtlabel VVN is ondertekend door Dorien Mulderije van VVN afdeling Bronckhorst en Wim Dijkstra van Dorpsbelang Wichmond Vierakker. Foto: PR
Buurtlabel VVN is ondertekend door Dorien Mulderije van VVN afdeling Bronckhorst en Wim Dijkstra van Dorpsbelang Wichmond Vierakker. Foto: PR

Hardrijders, mijd Wichmond en Vierakker!

WICHMOND/VIERAKKER - Dorpsbelang Wichmond Vierakker hield op 18 oktober een thema-avond over verkeersveiligheid bij de Theetuin in Vierakker. Verkeersveiligheid kwam namelijk als belangrijk item naar voren uit een grote enquête over leefbaarheid, die in 2017 onder de inwoners van Wichmond/Vierakker is uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen in samenwerking met Dorpsbelang Wichmond/Vierakker.

De werkgroep Verkeersveiligheid is toen opgericht. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van acht straten in Wichmond/Vierakker en heeft gevaarlijke situaties in hun straat geïnventariseerd. In overleg met de gemeente zijn er al diverse aanpassingen gedaan aan wegen, trottoirs en bermen. Ook heeft de werkgroep diverse acties uitgevoerd om hardrijders te attenderen op hun gevaarlijke rijgedrag. Het komende jaar zullen er meer acties volgen en kan men Wichmond/Vierakker niet ongemerkt passeren zonder erop attent gemaakt te worden niet te hard te rijden.

In de gehele bebouwde kom van Wichmond is de maximale snelheid 30 kilometer, helaas wordt er vooral in de Beeklaan harder gereden. De straten in het buitengebied kennen een maximale snelheid van 60 kilometer, maar bij metingen is gebleken dat er ook wel 100 wordt gereden. Bedrijven zijn aangeschreven om hun medewerkenden erop te attenderen niet te hard te rijden. In toenemende mate ontstaat er meer bewustwording en zullen hardrijders erop aan worden gesproken door overige inwoners. De werkgroep Verkeersveiligheid hoopt samen met VVN Bronckhorst dat een ieder zich aan de voorgeschreven snelheid houdt en er geen harde maatregelen die de doorgang nog meer belemmeren noodzakelijk zullen zijn.

De werkgroep werkt nauw samen met de gemeente Bronckhorst, politie en Veilig Verkeer Nederland. Als resultaat hiervan werd tijdens de thema-avond Het Buurtlabel door Dorien Mulderije van VVN, afdeling Bronckhorst toegekend aan de gemeente. Dit Buurtlabel is geldig voor een periode van drie jaar. Hiermee laten de inwoners zien dat er blijvend wordt gewerkt aan een verkeersveilige woonomgeving. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor honderd procent veilig is. Wel laat het zien dat de inwoners zich inzetten voor meer verkeersveiligheid. Zo wordt er jaarlijks minimaal 1 actie gehouden. VVN Bronckhorst geeft ondersteuning, heeft nauw contact met gemeente en politie en zal de meldingen van onveilige situaties en te hard rijden daar bespreken. De werkgroep heeft ook zelf contact met de beleidsmedewerker van de gemeente en bespreekt concrete onveilige situaties.

Tijdens de thema-avond was er een beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst aanwezig en kon iedereen zaken met hem bespreken. Door bezoekers van de thema-avond werd veel input aangereikt.

Onveilige situatie kunnen gemeld worden op de website van de gemeente Bronckhorst en via mail.


meldpuntoost@vvn.nl

Meer berichten