Afbeelding

Neem voedselbosbouw op in de Omgevingsvisie

Algemeen

In 2035 is Bronckhorst en omgeving ‘een voorbeeldregio voor balans tussen landbouw en natuur. Waarbij het zorgvuldig en duurzaam omgaan met de natuurlijke bronnen (bodem, water, en lucht) centraal staan’, aldus de ontwerp-Omgevingsvisie 2035 van de gemeente Bronckhorst.

Van dat ideaalbeeld zijn we op dit moment nog ver verwijderd. De biodiversiteit is op de meeste plekken in Bronckhorst slecht tot matig en 40% van het totale grondgebied is zeer droogtegevoelig. Dit is een uiterst kwetsbare situatie, vooral nu we steeds vaker te maken krijgen met droogte, hevige regenval en overstromingen.
De Omgevingsvisie erkent dit en constateert dat het huidige landschap ‘moeite heeft met de effecten van klimaatverandering, zoals droogte en piekbuien op te vangen’.
Dat de natuur in Bronckhorst kwetsbaar is, is niet verwonderlijk, aangezien 73% van alle grond wordt gebruikt voor landbouw. Uitgestrekte graslanden en maïsvelden dragen niet bij aan de soortenrijkdom en zorgen niet voor een vruchtbare bodem. Integendeel, mest en bestrijdingsmiddelen bedreigen planten en dieren in hun voortbestaan, putten de bodem uit en vervuilen het grondwater. Landbouwgrond is bovendien niet klimaatrobuust: ze kan geen water bergen, biedt geen verkoeling bij extreme hitte en vangt geen CO2 op.
Om de ambities van de Omgevingsvisie te halen, zijn vormen van landbouw nodig die de natuur herstellen en die de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen.
Voedselbosbouw biedt die oplossingen. Voedselbossen verbeteren de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem. Bomen zorgen voor waterberging, verkoeling, schone lucht en CO2-opvang. In een voedselbos wordt niet gespoten, niet bemest en niet beregend. Voedselbossen leveren gezond en lokaal voedsel en een goed belegde boterham voor de boer. Volgens de gemeente zal 50% van alle boeren de komende tien jaar stoppen. Voor hen kan een vorm van voedselbosbouw een levensvatbaar alternatief zijn.
Nu is gebleken dat met voedselbosbouw meerdere opgaven uit de Omgevingsvisie kunnen worden gehaald, mag deze vorm van landbouw niet onvermeld blijven in deze visie.

Deze tekst is afkomstig uit een zienswijze van burgers op de Omgevingsvisie.
Danielle van de Weerd, Hoog-Keppel
2035.ecocentraal@gmail.com

Uitgestrekte maïsvelden dragen niet bij aan de soortenrijkdom en zorgen niet voor een vruchtbare bodem. Foto: Danielle van de Weerd

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord