Aan de Burgemeester Galleestraat, voormalig Havo-terrein in Vorden zijn de CPO-woningen recent opgeleverd. Foto: Liesbeth Spaansen

Aan de Burgemeester Galleestraat, voormalig Havo-terrein in Vorden zijn de CPO-woningen recent opgeleverd. Foto: Liesbeth Spaansen

Woningbouw in Bronckhorst, wel of niet goed geregeld?

Wonen

BRONCKHORST – Wie het programma Kassa heeft gezien op zaterdagavond 11 december, kan niet anders concluderen dat de gemeente Bronckhorst het goed doet wat betreft woningbouw. Wethouder wonen Evert Blaauw, zelf woonachtig in Zelhem, hield een positief woordje voor de camera van BNNVARA. Toch is er ook teleurstelling over de bouwmogelijkheden in de gemeente, terwijl anderen juist tevreden zijn. Er lijken verschillende regels te zijn, maar is dat zo?

Door Liesbeth Spaansen

Kassa
Het onderwerp van de bewuste Kassa-aflevering houdt veel mensen bezig: woningcrisis, ofwel de huisvestingsproblematiek. Niet alleen een panel gaf uitleg over de problemen voor zowel jongeren of starters en senioren, ook werden interviews gehouden met jongeren en ouderen die problemen ondervonden. Zij opperden ook verschillende oplossingen!

Eén probleem wat in de uitzending aan bod kwam, is de lange wachttijd en wachtlijst voor het verkrijgen van een huurwoning. In de vrije sector zijn nog wel (te dure) woningen beschikbaar. Volgens statistiekbureau CBS blijven 850.000 jongeren noodgedwongen thuis wonen.
Tweede probleem wat besproken werd, is dat de doorstroming stagneert door een tekort van 280.000 seniorenwoningen. Een derde van de ouderen zoekt een geschikte kleinere woning. De geïnterviewde senioren gaven aan niet te kunnen doorstromen. Ook worden bouwmogelijkheden gezocht voor zogenoemde knarrenhofjes, waar meerdere senioren, of jong en oud, zelfstandig, maar toch samen kunnen wonen en voor elkaar kunnen zorgen. Daarnaast werd geopperd bestaande woningen, oude schoolgebouwen of buurthuizen te verbouwen, de huurprijzen in de hand te houden en tiny houses te omarmen .

In de uitzending krijgt de wethouder wonen enthousiast het woord. “Jongeren in Bronckhorst hebben aangegeven dat ze graag in hun eigen dorpen willen blijven wonen. Alleen daar waren geen woningen. De gemeente heeft samen met de jongeren de handschoen opgepakt. Zij zijn de initiatiefnemers, wij hebben de gronden beschikbaar gesteld en dat is tot een goed einde gekomen.” Middels het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gingen de geïnteresseerde jongeren aan het werk in een gezamenlijk bouwproject. “Wij zijn blij dat de jongeren hier kunnen blijven wonen en wij in staat zijn dit te kunnen bieden.”

Toch worden niet alle woningbouwplannen gehonoreerd. “Wij hebben een bouwblok en we willen graag een huis bouwen. Dat is niet mogelijk”, vertelt Iris Garritsen (21) uit Toldijk in de uitzending. “We mogen iets neerzetten, maar dat mag alleen een agrarische bestemming zijn, een schuur of iets in die trant.” Dus een huis of tiny house mag er niet komen. De programmaredactie vroeg de gemeente Bronckhorst om opheldering, maar wethouder Evert Blaauw wilde niet ingaan op het individuele voorbeeld. “Alle ambtenaren in de gemeente Bronckhorst moeten zich nu richten op oplossingen waarbij we grote slagen kunnen slaan.” Wat in de uitzending van Kassa niet wordt uitgelegd, is dat voor bouwen op een agrarisch bouwperceel getoetst wordt of deze bouw noodzakelijk is voor de economische bedrijfsvoering en dus een tweede bedrijfswoning.

Mantelzorgwoningen
In Bronckhorst zijn op verschillende plaatsen tweede woningen gebouwd, ook op agrarische gronden. “Dat is in bijzondere gevallen toegestaan, maar altijd tijdelijk”, legt wethouder Blaauw uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders of kinderen die mantelzorg nodig hebben. Dan kan er een mantelzorgwoning gezet worden, met woon-, slaap- en badkamer. Gelijkvloers, rolstoel toegankelijk voor iemand met beperking. Een dergelijke M-woning krijgt een eigen huisnummer. Op het moment dat de persoon in kwestie ‘uit de tijd is’, in een verzorgingshuis is opgenomen of het niet meer nodig heeft, moet de woning worden opgeheven.”

Aju pa en ma
In de gemeente Bronckhorst is drie jaar geleden een pilot gestart voor bijna vijftig starterswoningen. De pilot om voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar te gaan bouwen in de gemeente Bronckhorst kreeg de naam Aju pa en ma. In Hengelo zijn de woningen aan de Berkenlaan en de Raadhuisstraat (voormalig terrein Albert Heijn) gerealiseerd. Het jongerenbouwproject in Zelhem, veertien (energie-neutrale) starterswoningen op het voormalige terrein van de Schildersoordschool aan de Frans Halsstraat werden op 28 mei 2021 opgeleverd. Voor de kerst worden twaalf starterswoningen die behoren bij de pilot op het voormalige Havo-terrein in Vorden, opgeleverd. Het plan in Steenderen aan de Bronkhorsterweg, voormalig terrein Basisschool De Akker, start mogelijk op korte termijn.

Nieuwe bouwplannen
In Toldijk wordt al jaren gesproken over een wooninitiatief op het speelveldje, voor de doelgroepen starters en senioren. Op de website van Toldieks Belang staat dat het CPO in februari 2020 samen met een architect een plan heeft ingediend en gepresenteerd bij de gemeente. Het heeft nog niet geresulteerd in daadwerkelijk bouwen. “Er wordt nu overlegd over het aantal woningen”, vertelt wethouder Blaauw. “En over een houtwal rondom het terrein waarin de wezel is aangetroffen. Dat is een beschermde diersoort.”
Ook in Hummelo is een woonproject als CPO ingericht, maar dit heeft niet zoveel ondersteuning als de eerste vijf plannen, weet de wethouder. “Op de oude schoollocatie Groeneweg, is een overeenkomst getekend voor zes starterswoningen. De betrokken ontwikkelaar heeft samen met de jongeren recent de buurt geïnformeerd.”
In Hoog-Keppel wordt de woonbehoefte door twee projectontwikkelaars onderzocht voor het bouwen op het terrein van oude basisschool De Bongerd en de voormalige gemeentewerf van Hoog- en Laag-Keppel.
Recent zijn burgemeester en wethouders in principe akkoord gegaan met de verkoop van de Mammoetschool in Velswijk, waarin zes appartementen kunnen komen, met op het terrein een twee-onder-een-kapwoning voor zelfbouw door jongeren. “Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd”, legt de wethouder uit.

Extra woningen
In Bronckhorst is op korte termijn behoefte aan extra woningen, laat de gemeente weten. Zij maakte recent bekend tussen 2020 en 2030 ruimte te maken voor 1.700 tot 2.200 extra betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en senioren. De raadsvergadering behandelt het voorstel op 27 januari 2022.
De uitgangspunten van de Bronckhorster woonvisie blijven gelden voor deze grote woningbouwambitie. De behoefte, de situatie van de kernen, inpasbaarheid in het buitengebied, betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden meegewogen bij het beoordelen van woningbouwplannen. Er is ruimte voor vernieuwende vormen van wonen, zoals collectieve -, flexibele - of tijdelijke woonvormen. In mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het bouwen aan randen van dorpen.
In Bronckhorst zijn nu plannen voor 350 woningen geaccordeerd, laat wethouder Blaauw weten. “We gaan gefaseerd en per kern woningen ontwikkelen in samenwerking met projectontwikkelaars en particulieren.”

Een tussenwoning met twee verdiepingen en een zolder, twee vaste trappen, drie slaapkamers, keuken en badkamer bouwen, kost minimaal 225.000 euro maar dat is ook afhankelijk van de grondprijs. “Voor minder kan een woning voor starters of jonge gezinnen, die vaak een budget hebben van maximaal 225.000 euro niet meer worden gerealiseerd. Voor senioren sturen we aan op appartementen of in ieder geval gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen voor rond de 350.000 euro.”
Starters zouden na zes jaar moeten doorstromen. “We willen ook bouwen om de doorstroming op gang te krijgen en te houden. Als op enig moment de senior zijn woning verlaat voor een seniorenwoning, kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken”, besluit de wethouder. “Woningen staan niet lang leeg, de vraag naar seniorenwoningen is gewoon te groot.”

Agrarische bestemming
Navraag leert dat voor een nieuw te bouwen vrijstaande woning in agrarisch gebied, ook net buiten de bebouwde kom, geen toestemming wordt verleend voor het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Er is al jaren vraag naar om woningbouw flexibeler in te zetten. Tijdens de informatieavond op 22 mei 2018 waar werd geïnventariseerd wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Bronckhorst, namen de onderwerpen: loslaten van bekrompenheid ten aanzien van krimp, flexibiliteit woningen/gebouwen in het buitengebied en eerlijkheid en integriteit de eerste drie plekken in.

Naar aanleiding van de ‘Omgevingsvisie Bronckhorst’ werd in het najaar 2021 nóg een inventarisatie gedaan, nu door Moventem. Hierin werd duidelijk dat 61% van de respondenten liever de bouw van nieuwe woningen in de weiden bij de kernen ziet en niet op groene plekken zoals plantsoenen en grasveldjes in de kernen. Geïnteresseerden hopen nu dat voor (particuliere) senioren er een mogelijkheid komt om in kernen of grenzend aan deze kernen een woning te mogen realiseren, doelend op de cijfers van de Moventem-inventarisatie.

De raad heeft voor de zomer ingestemd met het voorstel om ook te bouwen aan de randen van kernen, maar wel met het uitgangspunt dat plannen voor een enkele woning zoveel mogelijk binnen de kern zelf gerealiseerd dienen te worden. Buiten de bebouwde kom zal het dan gaan om meerdere geschakelde woningen. “Ik begrijp de emotie. Mensen die niet krijgen wat ze graag willen, weten waar het wringt, maar dat is niet leuk om te horen. Je moet kijken wat wel de mogelijkheden zijn”, besluit wethouder Blaauw.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Noord